Sprzedaż na stronie http://www.simplywild.life realizuje firma MicroScience z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 112.1, NIP 5862213819 zwana dalej Sprzedawcą.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@simplywild.life.

umer konta bankowego sprzedawcy to mBANK 58 1140 2004 0000 3802 7777 2492.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna
Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 kodeksu cywilnego; ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych),
Operator Płatności – PayPal, Przelewy24
Regulamin – niniejszy regulamin,
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.simplywild.life
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.simplywild.life
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający tworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny  formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności do ilości produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz fizyczna/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, fizycznych oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 2. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do internetu
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z e-booka lub kursu online konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 7. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że e-book, kurs online stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie e-booka, kursu online przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do e-booka i kursu online i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4
Zakup, metody płatności, dostawa

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na numer konta bankowego
  2. Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal
  3. Płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 2. W celu zakupu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. dodać przedmiot do koszyka
  2. kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
  3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając kwotę oraz sposób płatności,
  4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący, w zależności od wyboru sposobu płatności, zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za zamówione towary lub zaloguje się na swoje konto bankowe w celu dokonania płatności.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, umowę o dostarczenie treści lub towarów uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:   
  1. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,        
  2. w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych –  umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.
 7. Przewiduje się następujące metody dostawy:
  1. kurier UPS
  2. kurier InPost
 8. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu, zapłata za zamówiony towar winna nastąpić na rachunek bankowy Sklepu prowadzony przez mBANK nr rachunku bankowego: 58 1140 2004 0000 3802 7777 2492.
 9. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności w terminie do 7 dni od zakupu produktu. Po upływie tego czasu zamówienie zostaje anulowane.

§ 5
Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego.
 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni dla produktów znajdujących się w magazynie oraz 14 dni dla produktów wykonywanych na zamówienie, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.        
 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

§ 6
Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 3. Zakupiony produkt elektroniczny zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania płatności, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.

§ 7
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pisma wysłanego pocztą elektroniczną na adres kontakt@simplywild.life.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów (w tym koszt transportu i ewentualnych nowych opakowań wysyłkowych).
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi należność za zakupiony towar fizyczny bądź elektroniczny oraz koszt jego transportu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od  Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące  wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.   
 10. Produkty personalizowane nie podlegają zwrotom.
 11. Produkty przeznaczone do celów spożywczych (kategoria PRZYSMAKI) ze względów higienicznych oraz ochrony zdrowia nie podlegają zwrotom.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu towary wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego samego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.   
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.   
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin  obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020.